Podmínky užívání

Představení

Následující dokument obsahuje pravidla a podmínky užívání těchto webových stránek online-casinocz.com a slouží jako dohoda mezi dvěma vámi, uživatelem internetového portálu. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s plným zněním níže uvedených bodů v rámci těchto pravidel a podmínek, a to v jejich plném znění.

Tyto pravidla a podmínky mohou být kdykoliv podrobeny změnám nebo úpravám a jejich platnost začíná jejich zveřejněním na těchto internetových stránkách.

Obsah webových stránek a poskytované služby

Veškerý obsah zveřejněné na těchto internetových stránkách má pouze informativní účel a slouží pro poskytování přehledných, informativních a zajímavých obsahů na téma hazardních her a dalších služeb spojených s poskytováním hazardních her v online prostoru.

Tento webový portál není online kasinem, softwarem ani aplikací a nezpracovává tedy žádné finanční transakce. V rámci poskytování obsahu a služeb neneseme žádnou odpovědnost za případnou ztrátu poškození nebo jinou újmu vzniklou používáním těchto stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo zcela zamezit či ukončit váš přístup na tyto webové stránky.

Vaše povinnosti

Používáním těchto webových stránek se zavazujete, k dodržování následujících bodů jakožto uživatel/ka, že:

 • je vám více než 18 let, nebo dosahujete plnoletosti podle zákonů věku plnoletosti v jurisdikci ve které se nacházíte
 • používáte stránky pouze pro osobní využití a nevyužíváte jich pro komerční účely
 • jste si jisti, že užívání těchto webových stránek není v rozporu se zákony a regulacemi jurisdikce, ve které se nacházíte
 • nebudete využívat žádný z obsahu webových stránek pro nezákonné nebo neoprávněné účely

Odmítnutí odpovědnosti

Provozovatel webových stránek nenese žádnou odpovědnost za možné neúplné informace nebo možnou vzniklou škodu používáním těchto stránek a jakéhokoliv jejich obsahu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost v případě vzniku ztráty nebo poškození používáním obsahu na těchto stránkách, a to jak věcné v rámci používaných zařízení pro přístup na tento web, tak jakékoliv jiné. Z pohledu odmítnutí odpovědnosti platí následující:

 • Přístup na tyto webové stránky a využíváním všech jejich sekcí a služeb je na vaše vlastní riziko
 • Nezaručujeme, že obsah zveřejněný na těchto stránkách je úplný nebo bezchybný a že bude vždy dostupný
 • Nezaručujeme, že obsah stránek neobsahuje viry nebo jiné škodlivé soubory
 • Jakékoliv poškození souborů nebo zařízení vlivem stažení obsah z těchto stránek je na vaši vlastní odpovědnost
 • Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv vaše rozhodnutí provedeného na základě vašeho použití tohoto webu ani případné vzniklé škody následkem takového rozhodnutí
 • Provozovatel nenese žádné odpovědnosti za škody jakéhokoliv druhu (například z ušlého zisku, ztráty nebo poškození majetku) plynoucí z používání tohoto webu nebo nemožnosti jeho využití

Vlastnictví

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem a jeho kopírování, šíření, upravování, reprodukce, opětovné zveřejnění nebo jakákoliv jiná neoprávněná manipulace je přísně zakázána. Obsah je možné využívat pouze v případě, že k tomu uživatel získal jasný písemný souhlas od provozovatele webových stránek, jakožto majitele veškerého zveřejněného obsahu.

Obsah stránek je možné využívat pouze pro informativní a nekomerční účely, za žádných okolností není povoleno těžit z obsahu stránek vlastní komerční zisk.

Jakékoliv neoprávněné použití materiálů, textů a dalších zveřejněných prvků těchto webových stránek může porušovat autorské právo, ochrannou známku nebo další právní předpisy. Jakákoliv práva, která nejsou v těchto Pravidlech a Podmínkách uvedena jsou vyhrazena.

Neoprávněná činnost

Návštěvou těchto webových stránek udělujete souhlas s úplným zněním tohoto dokumentu a všech jeho následujících verzí (v případě budoucího používání stránek). Návštěvou se zavazuje, že žádným způsobem nepoškodíte tento web a jeho obsah, nepokusíte se o kybernetický útok na tento webový portál, odcizit zveřejněný obsah nebo jej neoprávněně využít nebo zneužít obsahu stránek za účelem vlastní nelegální činnosti.

Jakékoliv nekalé jednání může mít za následek občanskoprávní nebo trestní stíhání, dle platných zákonů a právních předpisů vybrané jurisdikce.

Právo na výmaz obsahu

V rámci webového rozhraní tohoto portálu si provozovatel vyhrazuje právo na výmaz jakéhokoliv zveřejněného obsahu, včetně obsahu v členské sekci, komentářích nebo jakékoliv další sekci umožňující kontribuci registrovaného nebo přihlášeného uživatele, případně hosta nebo anonymního přispěvatele webu.

Tento obsah a jakýkoliv obsah, který nebude v plném souladu s podmínkami webu, bude označen jako nevhodný, lživý, urážlivý nebo jinak hanebný, ale také jakýkoliv jiný obsah, může být vymazán, upraven, blokován nebo jinak upraven dle vlastního uvážení provozovatele webových stránek, dle jejich vlastního uvážení.

Stránky a obsah třetích stran

Součástí obsahu těchto webových stránek jsou odkazy na zdroje třetích stran, které přesměrovávají na webové portály třetích stran nebo na ně odkazují v obsahu tohoto webu.

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah na těchto webech a žádný jejich vliv nebo dopad na uživatele, kteří se rozhodnou stránky navštívit.

Využití odkazů na třetí strany z tohoto webu je na vlastním rozhodnutí žádného uživatele a jako takové za ně provozovatel těchto stránek nenese žádnou odpovědnost.

Tyto Pravidla a Podmínky platí pouze pro tento webový portál, před použitím portálů třetích stran je nutné se seznámit s jejich vlastními podmínkami o použití webu. Tento portál nemá žádné povědomí o tom, jakým způsobem fungují stránky odkazovaných třetích stran, jejich obsahu nebo možném riziku.

Herní stránky třetích stran

V rámci obsahu těchto stránek je odkazováno na jiné herní portály a jejich aplikace a obsah. Tyto herní weby obsahují obsah vhodný pouze pro plnoleté hráče s hazardní tématikou. Je povinností každého uživatele splňovat všechny podmínky, vyžadované pro prohlížení, používání a jakékoliv jiné využívání těchto herních portálů. Přechodem na tyto portály z odkazů na tomto webu souhlasíte s následujícím:

 • stránky jsou navštěvovány z jurisdikce, ve které je používání online hazardního obsahu legální a v souladu s platnými zákony, vyhláškami a regulacemi
 • bylo dosaženo plnoletosti pro využívání hazardních her a služeb online (dle platných zákonů dané jurisdikce);
 • máte povědomí a jste informováni o všech právních požadavcích, které se vztahují na vaše využívání těchto služeb a vše s nimi související z pohledu legislativy dané jurisdikce, ve které se nacházíte
 • jste zkontrolovali veškeré podmínky a povinnosti uživatele webového portálu, kterého je za účel hraní hazardních her a využívání nabízených služeb využívání, včetně obchodních podmínek a ochrany osobních údajů a dalších právních dokumentů
 • jste si vědomi toho, že hraní hazardních her může vést ke ztrátě jakýchkoliv vložených finančních prostředků v případě, že je rozhodnete vsadit nebo jinak využít na vybraném herním portále.

Zřeknutí se odpovědnosti

Používání těchto stránek neslouží jako záruka, slib nebo jakékoliv doporučení. Veškeré následky vzniklé používáním těchto stránek jsou na vaši vlastní odpovědnost, včetně všech následujících rozhodnutí. Provozovatel těchto webových stránek nenese žádnou odpovědnost.

Odškodnění

Uživatel navštěvující tyto stránky souhlasí s tím, že odškodní provozovatele, ředitele, úředníky, zaměstnance, zástupce, dodavatele, zákazníky a poskytovatele licencí ze všech nároků, akcí, soudních sporů a jiných řízení vyplývajících z používání těchto stránek, jejich materiálů nebo jakýchkoliv poskytovaných služeb, produktů a dat získaných prostřednictvím těchto webových stránek nebo jejich zneužití uživatelem. Uživatel souhlasí, že bude bránit poskytovatele a zbaví jej odpovědnosti v souvislosti v jakýmikoliv ztrátami, výdaji, náklady nebo právními poplatky, vyplývající ze zneužití obsahu nebo služeb poskytovaných na těchto webových stránkách.

Reklamační řád

Pokud máte dojem nebo podezření, že jakýkoliv obsah nebo sekce těchto webových stránek nějakým způsobem porušuje vaše práva duševního vlastnictví nebo jakákoliv jiná práva, informujte nás o tom prosím prostřednictvím kontaktního formuláře, dostupného v kontaktní sekci těchto stránek.

Změny podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změny podmínky používání a uživatel má odpovědnost tento dokument pravidelně kontrolovat pro případnou změnu nebo aktualizované znění podmínek. Používáním těchto stránek uživatel souhlasí s plným zněním pravidel a podmínek, včetně jejich aktualizovaných verzích. Verze dostupná na online portále je aktuální verzi a plat ve svém plném znění.

Jurisdikce

Udělujete souhlas s tím, že jakákoliv podaná žaloba vyplývající ze zákonů, legislativy a dalších právních předpisů na základě využívání tohoto webového portálu, podmínek jeho použití nebo v dalších souvislostech použití stránek bude řádně podléhat jurisdikci, v níž má provozovatel webového portálu své sídlo. Tímto udělujete souhlas, že se podřídíte jurisdikci v případě jakéhokoliv soudního sporu, žaloby nebo jiného řízení.

Ukončení užívání

Tyto podmínky použití jsou platné v jejich plném znění do doby, než je ukončeno používání těchto webových stránek, to může být ukončeno vámi nebo námi.

Od těchto podmínek je možné odstoupit pouze v případě, že přestanete využívat tyto webové stránky, jejich obsah, materiály a další spojené služby. To se váže také na dokumenty, grafiku, obsah, text a všechny další obsažené materiály stránek, které je nutné přestat využívat jakýmkoliv způsobem. Dokud jsou tyto materiály, jakkoliv využívány, platí plné znění těchto podmínek a veškeré zákonné povinnosti, které se na jejich využívání vážou, a to také z pohledu možného zneužití těchto materiálů nebo používání tohoto webu.

Klíčové body

Tato Pravidla a podmínky jsou sepsány v souladu s platnými zákony České republiky se zaměřením na poskytování hazardních služeb a obsahu týkajícího se hazardních her a jiných souvisejících služeb z této jurisdikci. Používáním tohoto obsahu souhlasíte s plným zněním podmínek a jeho používáním v souladu a platnými zákony, regulacemi, normami a dalšími vyhláškami nebo legislativou. Veškeré termíny jsou dále v souladu se zákony jiných zmíněných jurisdikcích, ve kterých provozovatel funguje, jako jsou USA, Malta nebo Velká Británie v jejich příslušných verzích.

Právo duševního vlastnictví

Veškerý obsah těchto stránek je chráněn autorským zákonem a žádný uživatel nemá povolení jej kopírovat, reprodukovat, opětovně nahrávat na jiné webové prostředí, editovat nebo jinak využívat bez písemného souhlasu od provozovatele. Porušení autorského zákona, ochranné známky nebo jiných právních předpisů souvisejících s právem duševního vlastnictví může vyústit v občanskoprávní nebo trestní spor.

Veškerý obsah, včetně textu, grafiky, fotografií, rozhraní a dalších nahraných materiálů spadá do práva na duševní vlastnictví a nesmí být nijak používán nad rámec povoleného využití nebo v rozsahu písemného povolení. Jakékoliv porušení může vyústit v řízení nebo soudní spor.

Oznámení a postup pro uplatnění nároků na porušení autorského práva

Pokud se domníváte, že došlo k jakémukoliv porušení autorského práva v souvislosti s obsahem těchto webových stránek nebo nabízených služeb, můžete nás kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na těchto webových stránkách v sekci kontaktování nebo prostřednictvím uvedené emailové adresy.

Jazyková verze

V případě jakýchkoliv rozporů nebo nejasností mezi jazykovými verzemi tohoto dokumentu specifikujícího práva a povinnosti uživatele a podmínky používání veškerého obsahu a rozhraní těchto webových stránek platí jako výchozí a rozhodující původní anglická verze tohoto dokumentu.

Zpět na začátek